Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, null given in /classes/Stat.php on line 7
muzyka.mysliwska.pl
Polski Związek Łowiecki powrót na stronę główną
XVII Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
XIII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej
Listy startowe solistów:

Lista_startowa_solisci_A_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_solisci_B_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_solisci_C_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_solisci_D_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Listy startowe zespołów:

Lista_startowa_zespoly_A_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_zespoly_B_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_zespoly_C_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_zespoly_D_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_zespoly_G_XIII_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_zespoly_MB_IX_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_zespoly_MES_IX_OKMM_Warcino2008.pdf

Lista_startowa_zespoly_MSH_IX_OKMM_Warcino2008.pdf

Sekretariat XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej Warcino 2008

Czynny będzie:

 • Do dnia 6 czerwca 2008 roku w godzinach urzędowania (7.00-15.00)
  w biurze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego,
  76-200 Słupsk, ul. Podgórna 1, tel./fax (059) 842 30 32, e-mail:zo.slupsk@pzlow.pl
 • Od dnia 6 czerwca 2008 roku od godz. 15.00 do dnia 9 czerwca 2008 roku przez całą dobę
  w sekretariacie internatu Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie,
  77-230 Kępice, tel. 059 / 857 66 01, 857 66 02, e-mail: tlwarcino@tlwarcino.pl
   

Dodatkowe informacje uzyskać można także
w sekretariacie Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ
pod telefonami 067 255 56 84, kom. 0604 897 107, e-mail: klub@mysliwska.pl


 

Protokół
z Walnego Zebrania Członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ,
które odbyło się w dniu 06.06.2008 r. w Warcinie.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  • Przywitanie wszystkich przybyłych przez Prezesa Klubu kol. M. Strawę.
  • Odegranie sygnału „Powitanie” przez kol. Jana, Jędrzeja oraz Pawła Strawów.
  • W zebraniu uczestniczyło 49 osób uprawnionych do głosowania
 1. Kol. Maciej Strawa odczytał porządek zebrania, który w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarzy Walnego Zebrania.
  • Propozycja kol. Władysława Śmiechowskiego, aby Przewodniczącym zebrania został kol. Maciej Strawa.
  • Zaproponowano, aby Sekretarzami zebrania zostali :
   • Agnieszka Woźniak
   • Karol Grzywacz.

W wyniku głosowania obie propozycje zostały przyjęte jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie.

 1. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  • Zaproponowano następujący skład Komisji Uchwał i Wniosków:
   • Kol. Władysław Śmiechowski
   • Kol. Janusz Gocaliński
   • Kol. Teresa Walkowiak

W wyniku głosowania propozycja została przyjęta przez Walne Zebranie przy 1 głosie wstrzymującym się.

Wybór Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej.

  • Zaproponowano następujący skład Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej:
   • Kol. Paweł Strawa
   • Kol. Agnieszka Rybicka
   • Kol. Mieczysław Skrzypiec

W wyniku głosowania propozycja została przyjęta przez Walne Zebranie jednogłośnie.

 1. Zapoznanie z protokółem z poprzedniego Walnego Zebrania.

W wyniku głosowania protokół z Walnego Zebrania z dnia 08.06.2007 r. został jednogłośnie przyjęty  przez Walne Zgromadzenie członków Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.

 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności organów Klubu:
 • Sprawozdanie z działalności zarządu klubu za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. przedstawił kol. Maciej Strawa.

Następnie odczytał pisma skierowane do Walnego Zebrania Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ od kol. Honoraty Ogonowskiej-Chrobrowskiej, która zrezygnowała z pełnienia funkcji członka zarządu oraz od kol. Roberta Kamieniarza, który zrezygnował z pełnienia funkcji skarbnika klubu.
Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem pism, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto rezygnację kol. Honoraty Ogonowskiej-Chrobrowskiej oraz kol. Roberta Kamieniarza z pełnionych funkcji w zarządzie KSM PZŁ.

 • Sprawozdanie Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów za wyżej wymieniony okres przedstawił Przewodniczący Komisji Muzycznej kol. Krzysztof Kadlec.
 • Sprawozdanie Komisji Etyki przedstawił kol. Hubert Jurczyszyn.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Kazimierz Kroskowski.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż dokumentacja jest prowadzona w sposób rzetelny i prawidłowy. Stwierdziła także, iż zarząd dobrze gospodaruje skromnymi środkami finansowymi, rozdysponowując je w sensowny i oszczędny sposób. Zarząd dobrze wykonuje swoje obowiązki wobec czego Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium dla wszystkich organów Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ za miniony okres sprawozdawczy.

 1. Dyskusja nad sprawozdaniami :
 • Kol. Piotr Grzywacz

Podziękował kol. Robertowi Kamieniarzowi za wieloletnią pracę w zarządzie klubu. Zaznaczył, iż jest to wielki wkład w sprawę sygnalistyki w Polsce.
Podziękował także za zorganizowanie dorocznego spotkania organów klubu w Tucholi, a tym samym docenienie dorobku na niwie muzyki myśliwskiej dla gospodarzy. Poinformował także, iż w Tucholi zostało otwarte muzeum instrumentów myśliwskich.
Słowa podziękowania skierował również dla rodziny Ciesielskich, który uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych śp. Anny Grzywacz.
Poinformował również, iż został wydany II tom publikacji „Czar myśliwskiego rogu”, zawierający piosenki myśliwskie z Tucholi oraz wiele pieśni popularnych.

 • Kol. Łukasz Sikora

Zwrócił się z zapytaniem, dlaczego został odrzucony przez Komisję Muzyczną wniosek w sprawie zniesienia proporcji rogów Pless do Par force w zespole sygnalistów występującym w klasie G na konkursach sygnalistów myśliwskich.

 • Odpowiedź kol. Maciej Strawa

Wyjaśnił, iż regulamin, aby mógł dobrze funkcjonować wymaga konkretnych definicji. Tylko poddając się jakimś zasadom można go stworzyć. W istniejącym regulaminie zespoły mają możliwość występowania w składzie mieszanym.

 • Odpowiedź kol. Krzysztof Kadlec

Uważa, iż w zespole sygnalistów właściwy stosunek rogów Pless do Par force stanowi o właściwym współbrzmieniu utworów. Dowolność powodowałaby zupełnie inne brzmienia i konieczność ponownego opracowywania sygnałów na poszczególne składy.

 • Kol. Piotr Grzywacz

Podjął dyskusję w wywołanym temacie. Zaznaczył, iż opracowanie wielogłosowe sygnałów myśliwskich datowane jest na rok 1876 i jest to opracowanie na małe rogi myśliwskie. Zatem jest historycznie udowodnione, iż sygnały wykonywane były na rogach małych i według mówcy należy taką tradycję kontynuować. Rogi Par force wzbogacają brzmienie muzyki myśliwskiej, ale nie powinny być dominantami we współbrzmieniu.

 • Kol. Maciej Strawa

Prosił o gruntowne przemyślenie tego tematu i przedstawienie pod dyskusję Komisji Muzycznej konkretnych wniosków i kierunków ewentualnych zmian.

 • Kol. Kazimierz Kroskowski

Zwrócił uwagę na małą ilość członków nowowstępujących do klubu. Zawnioskował, aby na konkursach regionalnych jurorzy prowadzili akcję informacyjną i zachęcali do wstępowania do klubu. Powinni też mieć przy sobie karty zgłoszeń do klubu.
Zaapelował także do organów klubu, by propagowali płacenie składek członkowskich.
Zwrócił się także do przyszłych kandydatów do zarządu, aby przed podjęciem decyzji dobrze zastanowili się nad swoimi możliwościami wywiązywania się z przyszłych obowiązków.

 • Kol. Karol Grzywacz

Zaproponował, aby na naszej stronie www.muzyka.mysliwska.pl umieścić baner przypominający o zapłaceniu składki członkowskiej, co na pewno było by czynnikiem przypominającym dla członków klubu.

Po zakończonej dyskusji Kol. Maciej Strawa zawnioskował o przyjęcie sprawozdań organów Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ za okres 01.01.2007 – 31.12.2007r.

 1. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium organom Klubu.

W wyniku głosowania sprawozdania przyjęto jednogłośnie.
Absolutorium zostało udzielone przez Walne Zgromadzenie wszystkim organom Klubu jednogłośnie.
Prezes klubu kol. Maciej Strawa podziękował członkom zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki za owocną współpracę.

 1. Przedstawienie przez Prezesa klubu kol. Macieja Strawę informacji nt. pracy organów Klubu za okres od 01.01.2008 do 31.05.2008r. Kolega omówił m.in. takie zagadnienia jak:
   • zebranie Komisji Muzycznej i Kolegium Jurorów – Tuchola 14-16.03.2008r.
   • informacja o trwającym szkoleniu nowych jurorów sygnalistyki
   • informacje na temat rozbudowy i działania w portalu internetowym www.muzyka.mysliwska.pl
   • wniosek zarządu o przyjęcie do klubu w poczet członków zwyczajnych kol.Mariana Wilczewskiego oraz kol. Lucjana Adamiaka
 1. Następnie przystąpiono do wyborów uzupełniających oraz do zgłaszania kandydatów na członka zarządu oraz skarbnika.

Zaproponowano dwie kandydatury:

   • na funkcję skarbnika zaproponowano kol. Tomasza Szramę
   • na funkcję członka zarządu zaproponowano kol. Karola Grzywacza.

Wymienieni przyjęli kandydatury i wobec braku kolejnych zgłoszeń Komisja Wyborczo – Skrutacyjna przystąpiła do przygotowania kart wyborczych.

 1. Głosowanie i ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do zarządu klubu.

Komisja Skrutacyjna w momencie wyborów stwierdziła na sali 36 osób uprawnionych do głosowania.
W wyniku tajnego głosowania osiągnięto następujące wyniki wyborów:

   • na kol. Tomasza Szramę – za głosowało 36 osób
   • na kol. Karola Grzywacza – za głosowało 36 osób.

Prezes klubu kol. Maciej Strawa pogratulował kolegom wygrania wyborów. Wyraził nadzieję, że współpraca będzie przebiegać bardzo dobrze na rzecz polskiej sygnalistyki.

 1. Plan działalności Klubu na 2009 rok omówił kol. Maciej Strawa w 3 działach tematycznych:
     • W działalności organizacyjnej wymienił:

-    organizowanie posiedzeń zarządu oraz Walnego Zebrania

   • przyjmowanie i ewidencjonowanie członków indywidualnych oraz zespołów  sygnalistów
   • uaktywnienie działalności regionów sygnalistyki oraz pomoc w organizacji konkursów regionalnych
   • prowadzenie portalu www.muzyka.mysliwska.pl oraz doskonalenie programu do obsługi konkursów
     • W dziale szkolenia, seminaria i konkursy zaplanowano:
   • organizację XIV Ogólnopolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”
   • organizację konferencji dla organizatorów oraz pomoc w organizacji kursów doskonalenia gry na rogu myśliwskim
   • szkolenie nowych jurorów sygnalistyki
     • W działalności popularyzatorskiej natomiast planuje się:
   • propagowanie tradycji łowieckich i działalności klubu na łamach prasy łowieckiej
   • koncerty oraz pokazy wykorzystania sygnałów w praktyce myśliwskiej

 

 1. Dyskusja nad planem działalności klubu na kolejny rok:.
 • Kol. Kazimierz Kroskowski

Zaproponował zorganizowanie szkolenia instruktażowego dla sygnalistów. Organizatorem byłby Zarząd KSM PZŁ, po otrzymaniu dodatkowej dotacji na ten cel z Zarządu Głównego PZŁ. Skierował prośbę do zarządu klubu o wydanie materiałów z seminarium w Pszczynie, a także o podjęcie działań w kierunku wydania szkoły na róg myśliwski.

 • Kol. Władysław Śmiechowski

Zwrócił się z wnioskiem do Zarządu KSM PZŁ, aby opracował pismo do Zarządu Głównego PZŁ regulującego sprawę finansową dotyczącą zwrotu kosztów podróży dla jurorów biorących udział w regionalnych konkursach sygnalistów myśliwskich.
Zwrócił się także z prośbą do zarządu klubu o ustalenie stawki za 1 godzinę pracy jurora sygnalistyki myśliwskiej na konkursie.

 • Kol. Tomasz Szrama

Złożył wniosek do Komisji Muzycznej, aby w trakcie trwania konkursu członkowie jury nie komentowali występów uczestników publicznie

 • Kol. Zenon Olendrowicz

Poddał pod dyskusję konieczność organizowania Konkursu Ogólnopolskiego „O Róg Wojskiego” corocznie. Zaproponował, iż można wziąć pod rozwagę możliwość organizowania kolejnych edycji, co 3 lata.

 • Kol. Karol Grzywacz

Zwrócił się z propozycją, aby podczas trwania konkursu ogólnopolskiego, nagroda główna, czyli Róg Wojskiego, była eksponowana na widocznym miejscu.
Zaproponował także, aby na stronie www.muzyka.mysliwska.pl umieścić historię Rogu Wojskiego oraz historię konkursu „O Róg Wojskiego”.

W wyniku głosowania plan działalności na rok 2009 przyjęto jednogłośnie.

 1. Przedstawienie projektów uchwał i wniosków:

- Wniosek o zapisanie w protokóle zebrania podziękowania dla kol. Roberta Kamieniarza za dotychczasową działalność. (zatwierdzono – wniosek bez głosowania)
- Uchwała o upoważnieniu przez Walne Zgromadzenie Zarządu Klubu do opracowania pisma regulującego sprawy finansowe dotyczące zwrotu kosztów podróży dla jurorów biorących udział w regionalnych konkursach sygnalistów myśliwskich, aby na wniosek zarządu KSM PZŁ, Zarząd Główny PZŁ dokonywał zwrotu kosztów poprzez ZO PZŁ na rzecz organizatorów konkursów. (zatwierdzono – jednogłośnie)
- Uchwała o przyjęcie do klubu na członka zwyczajnego kol. Lucjana Adamiaka. (zatwierdzono - jednogłośnie)
- Uchwała o przyjęcie do klubu na członka zwyczajnego kol. Mariana Wilczewskiego. (zatwierdzono - jednogłośnie)
- Wniosek, aby w trakcie trwania konkursu członkowie jury nie komentowali występów uczestników publicznie. (zatwierdzono - jednogłośnie)
- Wniosek do Zarządu KSM PZŁ, aby w programie działalności na lata 2009 – 2010 podjął inicjatywę organizacji warsztatów doskonalących grę na rogu myśliwskim w środowisku myśliwych, w jak najszerszej i najściślejszej współpracy z Zarządem Głównym PZŁ, a poprzez Zarząd Główny z zarządami okręgowymi i kołami łowieckimi. (zatwierdzono - jednogłośnie)
- Wniosek, aby podczas konkursu „O Róg Wojskiego” wyeksponować nagrodę główną. (zatwierdzono - jednogłośnie)
- Uchwała o przyjęciu przez Walne Zgromadzenie KSM PZŁ rezygnacji z pełnionych funkcji w zarządzie klubu przez kol. Honoratę Ogonowską-Chrobrowską i kol. Roberta Kamieniarza. (zatwierdzono - jednogłośnie)

 1. Przyjęcie proponowanych uchwał i wniosków Walnego Zebrania.(wg protokołu Komisji Uchwał i Wniosków).
 2. Wolne głosy.
 • Kol. Paweł Ciesielski

Zwrócił się z zapytaniem, czy możliwa byłaby zmiana regulaminu konkursów tak, aby jeden zespół mógł występować w klasie MB i MSH

 • Kol. Hubert Jurczyszyn

Stwierdził, iż wyjściem z tej sytuacji jest zorganizowanie dwóch konkursów.

 • Kol. Piotr Grzywacz

Poddał pod dyskusję możliwość wykonywania na konkursie ogólnopolskim w klasie mistrzowskiej A -  5 sygnałów.

 • Kol. Paweł Ciesielski

Zwrócił uwagę na małą aktywność członków w życiu klubu.

 1. Zakończenie Walnego Zebrania.
  • Podziękowanie kol. Macieja Strawy za obecność i aktywny udział w zebraniu oraz członkom zarządu za dotychczasową współpracę. Słowa podziękowania skierował także do organizatorów konkursów, instruktorów, animatorów muzyki myśliwskiej za ich poświęcenie i owocną pracę.
  • Odegranie sygnału „Darz bór” przez kol. Jana, Jędrzeja oraz Pawła Strawów.

 

 

Protokółowali:

Agnieszka Woźniak

Karol Grzywacz

Czas wykonania: 0.032 sekund